O PROJEKCIE e-parkinarodoweRozwiązujemy problemy


Parki narodowe stanowią w Polsce obszar badawczy od dawna. Funkcjonowanie parków narodowych ma bardzo istotne społecznie znaczenie w skali nie tylko Polski, ale całej Europy. Wyniki sondażu przeprowadzonego w 2013 roku reprezentatywnej próbie 26 tysięcy obywateli UE (w tym 1000 obywateli w Polsce) dowodzą, że 90% badanych uznaje ochronę przyrody za ważną, a 97 % uważa, że jest ona naszym moralnym obowiązkiem. Stąd podjęcie badań, których wyniki mogą przyczynić się do wzmocnienia funkcjonowania parków narodowych w Polsce jest nader potrzebne.

Z badań WSTIE, rozmów na terenie parków narodowych oraz z raportów funkcjonowania parków narodowych w Polsce (w tym NIK z lat 2006 i 2014), wynikają następujące problemy:

 • Problem z zarządzaniem otoczeniem społecznym i interesariuszami dalszymi
 • Brak umiejętności planowania strategicznego – zobligowani Ustawą Ochrony Przyrody do planowania na 20 lat
 • Brak uniwersalnych struktur organizacyjnych w parkach w Polsce
 • Budowanie relacji z społecznością lokalną, turystami, biznesem, władzami lokalnymi.
 • Brak narzędzia do tworzenia budżetu zadaniowego
 • Brak upowszechniania mierników i wskaźników ekonomicznych ukazujących rolę parków w krajowej i lokalnej gospodarce

Istotą projektu jest rozszerzenie pola badawczego o nowe obszary. Do tej pory optymalizacja współpracy parków narodowych z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym nie była obszarem badań w Polsce, a już tym bardziej na skalę zakładaną w projekcie. Objęcie badaniem wszystkich parków narodowych w Polsce pozwoli na jakościową analizę stanu zastanego. Chcemy zwiększyć świadomość otoczenia parków narodowych – zarówno podmiotów samorządowych, gospodarczych, jak i naukowych.

Cele projektu


Głównym celem przyświecającym działaniom projektowym jest intensyfikacja współpracy między parkami narodowymi w Polsce a światem nauki i biznesu. Chcemy poprawić funkcjonalność parków narodowych w Polsce we współpracy z ludźmi nauki i biznesu, zaproponować dostosowanie oferty uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy generowanego przez parki narodowe w Polsce, propagować wiedzę dotyczącą wpływu otoczenia dalszego na stan zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego parków narodowych w Polsce – jednym słowem: stworzyć model optymalizacji funkcjonowania parków narodowych w Polsce wraz z otoczeniem naukowym, samorządowym oraz biznesowym.

Działania i zadana w ramach projektu


Badania i analizy

 • Opracowanie metodologii badań oraz narzędzi badawczych
 • Badania diagnozujące: wywiady pogłębione w 23 parkach narodowych
 • Badania fokusowe: Stan i potrzeby parków narodowych w Polsce, Stan i potrzeby otoczenia parków narodowych w Polsce
 • Seminarium międzynarodowe
 • Raport: Kompendium. Stan zastany – problemy i wyzwania parków narodowych w Polsce

Współpraca uczelni z parkami narodowymi

Opracowanie merytoryczne platformy komunikacyjnej, która umożliwia wymianę wiedzy, doświadczenia między uczelniami z kierunkami turystycznymi a parkami narodowymi oraz biznesem

Wypracowanie modeli

„Optymalizacja funkcjonowania parków narodowych w Polsce oraz ich otoczenia wewnętrznego”„Optymalizacja funkcjonowania parków narodowych w Polsce w relacji do otoczenia zewnętrznego”„Kompetencje kadry zarządzającej parkami narodowymi w Polsce”Opracowanie programu studiów podyplomowych oraz kursu doszkalającego dla kadry pracującej w parkach narodowychOpracowanie rekomendacji dla budowania otoczenia parków narodowych dla władz lokalnych

Finansowanie


Umowa określa warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania projektu pt.: ,,Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym”, zwanego dalej „projektem”, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG” (M.P. poz. 596). Na potrzeby realizacji projektu zostało zawiązane 29 maja 2017 r. Konsorcjum Naukowe pomiędzy: Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, zwaną dalej Liderem oraz Instytutem Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cegielnianej 6b/2, zwaną Partnerem. Umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego została podpisana 6 lipca 2017 r.