Poleski Park Narodowy


Poleski Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 r. Położony jest w województwie lubelskim, w polskiej części Polesia. Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny, znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej. Powierzchnia parku wynosi 9760,29 ha, w tym ochroną ścisłą objęte jest 116,56 ha, ochroną częściową 8314,2052 ha, a ochroną krajobrazową 1329,52 ha. Na terenie PPN wytyczono 114 km szlaków, a dla lepszego poznania przyrody parku utworzono 4 piesze ścieżki przyrodnicze i jedną ścieżkę rowerową oraz przy ośrodkach edukacyjnych parku – dwie krótkie ścieżki dla najmłodszych. Ścieżki wiodą przez najciekawsze przyrodniczo i krajobrazowo zakątki parku. Symbolem parku jest żuraw.

Flora

Najważniejszymi ekosystemami PPN są ekosystemy torfowiskowe i wodne oraz łąkowe, zaroślowe i leśne, tworzące ogromną mozaikę siedlisk. Na obszarze parku wyróżniono 208 różnych zespołów roślinnych, z których 30 prezentuje zespoły leśne i zaroślowe, a pozostałe 178 to formacje nieleśne. Najbardziej charakterystycznymi dla parku zbiorowiskami roślinnymi są torfowiska: niskie, przejściowe i wysokie. Lasy to głównie brzeziny bagienne, ubogie bory sosnowe oraz olsy. Roślinność parku jest bardzo bogata. Obfituje w gatunki typowe dla terenów podmokłych i bagiennych. Na terenie parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin naczyniowych, z czego 170 to gatunki rzadkie, 75 podlega ochronie gatunkowej, a kolejnych 17 znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Większość gatunków roślin to przedstawiciele flory północnej, wśród których często występują relikty epoki lodowcowej, na przykład brzoza niska, wierzba lapońska czy wierzba borówkolistna. Innymi roślinami północnymi są turzyca bagienna i strunowa, gnidosz królewski oraz rosiczka długolistna. Rzadkie gatunk charakterystyczne dla roślinności atlantyckiej występujące w parku to między innymi wywłócznik skrętoległy i wąkrota zwyczajna.

Fauna

Równie bogata jak flora jest fauna parku. To przede wszystkim ptasie królestwo – w zależności od pory roku występują tu gatunki lęgowe, wędrowne, zimujące, przybywające na pierzowisko oraz takie, które zalatują wyjątkowo. W gronie ok. 280 gatunków odnotowanych dotychczas w parku ponad 170 to gatunki lęgowe. Wody parku stwarzają korzystne warunki do bytowania dla wielu ryb. Dotychczas stwierdzono ich tu 35 gatunków, w tym prawdopodobnie 23 odbywają na terenie parku tarło. Licznie występują też płazy: żaba trawna, żaba moczarowa, ropucha szara, kumak nizinny oraz żaby zielone: śmieszka, wodna i jeziorkowa. Gady reprezentowane są w parku tylko przez cztery gatunki: zaskrońca, padalca, jaszczurkę zwinkę i jaszczurkę żyworodną. W parku żyje 39 gatunków ssaków, a spośród nich 6 gatunków należy do rzędu owadożernych, 2 gatunki do rzędu nietoperzy, 1 gatunek do rzędu zajęczaków, 14 gatunków do rzędu gryzoni, 11 gatunków do rzędu drapieżnych oraz 5 gatunków do rzędu parzystokopytnych.

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a
22-234 Urszulin
tel. 82 5713071,
82 5713072;
fax. 82 5713003

e-mail: poleskipn@poleskipn.pl