Biebrzański Park Narodowy


Biebrzański Park Narodowy został utworzony 9 września 1993 roku, a jego powierzchnia wynosi 59 223 ha. Jest największym w Polsce parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich. Otulina Parku obejmuje także nieduże części przylegających do Kotliny Biebrzańskiej mezoregionów: Wzgórz Sokólskich, Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi. W granicach Parku znajduje się osiem wyłączonych z niego enklaw, obejmujących głównie wyspy mineralne w obrębie Kotliny Biebrzańskiej, zajęte pod uprawy, łąki i osadnictwo. Ogromny obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego, jak również jego atrakcyjność sprawiają, że w pobliżu parku wytyczono ponad 2000 km szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych i konnych. Około 500 km z nich przebiega przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest batalion.

Biebrzański Park Narodowy jest znakomitym przykładem ochrony ekosystemów wodno-błotnych, wszak obejmuje dolinę rzeki Biebrzy od jej źródeł aż do ujścia do Narwi (która zresztą na swoim biegu ma również park – Narwiański Park Narodowy). Jako istotny element w światowej sieci tego typu obszarów został w 1995 roku wpisany na listę obszarów objętych Konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwaną także od miejscowości w której została podpisana Konwencją ramsarską.

Flora

Świat roślin reprezentują gatunki przystosowane do terenów podmokłych. Spośród blisko tysiąca gatunków roślin ponad 50 objętych jest ścisłą ochroną gatunkową. Spotkać tutaj można takie klejnoty naszej flory, jak: szachownica kostkowata, kosaciec bezlistny, rosiczka długolistna, tłustosz zwyczajny czy najpiękniejszy z polskich storczyków – obuwik.

Fauna

Awifauna Biebrzy może naprawdę zadziwić: na nadrzecznych rozlewiskach zobaczyć można przedstawicieli 292 gatunków ptaków, z czego aż 195 to gatunki lęgowe. Wymienić tutaj można choćby populacje bataliona, dubelta, kropiatki, orlika grubodziobego czy rybitwy białoskrzydłej. W okresie przelotów Biebrzański Park Narodowy staję się przystankiem dla migrujących przedstawicieli ptaków siewkowatych, żurawi, kaczek czy gęsi. Przedstawiciele innych grup zwierząt również związani są ze środowiskiem wodno-błotnym. Z dużych ssaków na uwagę zasługuje duża populacja łosia (stąd na samochodach mieszkańców okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego można zobaczyć naklejki „Jedź łośtrożnie”…). Skoro woda, to oczywiście też ryby – jest ich tutaj aż 36 gatunków, w tym niezwykle rzadki minog ukraiński, znany raczej z Morza Czarnego. Fauna bezkręgowców również obfituje w wiele niezwykłych rodzajów i gatunków, a niektóre z nich występują wyłącznie tutaj.

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
tel. +48 857380620,
857383000 wew. 233
fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl