Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym


Parki narodowe stanowią w Polsce obszar badawczy od dawna, a ich funkcjonowanie ma bardzo istotne społecznie znaczenie w skali nie tylko Polski, ale całej Europy. Wyniki sondażu przeprowadzonego w 2013 roku na reprezentatywnej próbie 26 tysięcy obywateli UE (w tym 1000 obywateli w Polsce)

dowodzą, że 90% badanych uznaje ochronę przyrody za ważną, a 97 % uważa, że jest ona naszym moralnym obowiązkiem. Stąd podjęcie badań, których wyniki mogą przyczynić się do wzmocnienia funkcjonowania parków narodowych w Polsce, jest nader potrzebne.

Informujemy ze trwają prace i analizy związane nad zebranymi danymi w trakcie badań (badania ankietowe, fokusowe) jakie zostały zebrane z terenu całej Polski. Przed przyjęciem ostateczne wersji raportu zebranych danych pragniemy przeprowadzić konsultacje z szerokim gronem interesariuszy. Seminaria konsultacyjne planujemy przeprowadzić do końca pierwszej połowy br.

Konferencja międzynarodowa 26-27.02.2019


Parki narodowe w Polsce. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe a dialog interesariuszy….  Czytaj więcej … 

Współpraca Parku Narodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako przykład i laboratorium Obszaru Zrównoważonego Rozwoju


Kwestia racjonalizacji eksploatacji zasobów przyrodniczych w związku ze stanem świadomości środowiskowej i odpowiedzialności za to środowisko (a nie np. ochroną własności lub zasobów strategicznych z punktu widzeniu władcy czy państwa) pojawia się w dyskusji powszechnie stosunkowo niedawno , bo od końca XIX w….  Czytaj więcej … 

Czy razem można coś osiągnąć?


Od początku powstania obszarów prawnie chronionych istnieją konflikty pomiędzy różnymi stronami których ten obszar dotyczy. Jednym ze szczególnych rodzajów co najmniej sporu, jest spór pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a szczególnie gmin oraz podmiotami zajmującymi się obszarami chronionymi (zarządcy, ustawodawca, organy nadzoru itd.)…  Czytaj więcej … 

Czy rekompensaty rzeczywiście rekompensują?


Z chwilą powstania pierwszych Parków Narodowych w Polsce (Pieniński i Białowieski PN – 1932 rok) zaistniały problemy natury finansowej dla jednostek administracyjnych na terenie których położone są Parki. Funkcjonowanie Parków z natury rzeczy wiąże się z licznymi ograniczeniami i zakazami, które podporządkowane są celowi podstawowemu, jakim jest ochrona przyrody.  Czytaj więcej … 

Parki Narodowe